20 de febr. 2004

CALENDARI ALFABÈTIC

Si la polí­tica catalana gira els fulls de calendari per ordre alfabètic, cal recordar que el dia següent de "supèrbia" és "superficial" . Tant de bo no sigui així, perquè, un cop calculat el temps amb la lògica del diccionari, he descobert que la jornada postelectoral, 15 de març, serà  un dia de "súplica":

súplica


[1653; de suplicar]


f 1 Acció de suplicar.


2 Paraules o escrit amb què hom suplica una cosa.


3 DIPL /DR Clàusula final d'un escrit dirigit a l'autoritat administrativa o judicial per obtenir una resolució de gràcia o de justícia.


4 recurs de s'aplica DR PROC Recurs d'apel·lació interposat contra resolucions de les audiències i del tribunal suprem davant la mateixa sala que hagi dictat sentència resolutòria d'incidents que es promoguin durant la segona instància o durant el procediment de cassació.